Prof. dr Nataša S. Marković- Nikolić

O doktoru

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE; UŽA SPECIJALIZACIJA – KARDIOLOGIJA

Obrazovanje:

 • 1989. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena: 9.75 (devet, sedamdeset pet)
 • Medicinski fakultet u Beogradu, Magistar nauka iz Kardiologije sa radom na temu: ,,Uporedna
 • analiza periferne arterijske cirkulacije kod dijabetičara i aterosklerotičara sa perifernom
 • okluzivnom arterijskom bolešću”
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalista Interne Medicine
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktor nauka iz Kardiologije sa doktorskom tezom: ” Asimptomatski perikardni izliv kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize”
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Subspecijalizacija iz Kardiologije: “Učestalost i prediktivni značaj valvularnih kalcifikacija kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize ”

 

Radno iskustvo:

Svoju dosadašnju 33-godišnju lekarsku karijeru provela je prvo kao kFakultetski stažer na Klinikama UKCSrbije a potom u KBC Zvezdara na Kliničkom odeljenju za kardiologiju gde je najpre radila kao volonter (skoro 3 god), potom kao lekar Koronarne jedinice skoro 20 godina, šef Koronarne jedinice 6 godina, šef Odeljenja Kardiologije 2 godine, načelnik KO za KVB 2,5godine a poslednjih godina se nalazi na poziciji šefa Odseka srčane slabosti na KO za kardiologiju KBC Zvezdara.

Univerzitetska karijera:

Univerzitetsku karijeru započea je kao asistent pripravnik 16.11.1996. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri Interne medicine- Kardiologije, Nastavna baza KBC Zvezdari. Izabrana je u zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri Interne medicine- Kardiologije 2021.godine.

Nagrade:

Tokom svog dosadašnjeg rada dobitnik je brojnih nagrada. Izdvajamo najznačajnije:

2018. Nagrada Srbskog udruženja za Kardionefrologiju- za poseban doprinos nauci u polju kardionefrologije; 2012. godine- Plaketa SLD; 2000. godine- Diplomu SLD; 1993. godine- Zahvalnica SLD.

 

Reference/ Stručni radovi/ Članstva

 • -2023. Predsednik Radne grupe za bolesti miokarda, perikarda i plućnu hipertenziju Udruženja kardiologa Srbije
 • Koordinator i edukator za Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije ECHOSa u KBC Zvezdara, Ehokardiografskoj laboratoriji
 • član Upravnog odbora ECHOSa, a od 2019. član Naučnog odbora ECHOS (Udruženja za ehokardiografiju Srbije)
 • Član radne grupe Koronarna patofiziologija i mikrocirkulacija, Evropskog udruženja kardiologa (WG6 ESC)
 • Potpredsednik Udruženja kardionefrologa Srbije
 • Član Udruženja kardionefrologa Srbije; 1996- Član Evropskog udruzenja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (ERA EDTA); 1996- Član Evropskog udruženja kardiologa (ESC); 1991- Član Udruženja kardiologa Srbije; 1983- Član Srpskog lekarskog drustva.

 

Oblasti posebnog interesovanja/ekspertize:

 • Ehokardiografija;
 • Saveremeno lečenje srčane slabosti;
 • Dijagnostika i lečenje hipertenzije;
 • Perikarditis/ posebno hronični i efuzioni kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize
 • Lečenje i prevencija DVT/PTE (duboke venske tromboze i plućne tromboembolije posebno kod bolesnika sa nevalvularnom atrijalnom fibrlacijom; Trombofilija, antifosfolipidni sindrom i sistemski lupus kroz prizmu kardiologa: dijagnostika, lečenje, praćenje, komplikacije na kardiovaskularnom sistemu

 

Studije, projekti, medjunarodna saradnja:

Učestvuje u brojnim medjunarodnim randomizovanim studijama kao i projektima kao glavni istraživač/ nosilac projekta: DIGIT HF, EMPACT MI, TASLY-ORESA, DIAMOND; FAIR- HF2; AEGIS-II; ANTHEM HfrEF; ENTRUST AF PCI; ISACS-T; ACS EORP ESC; HF EORP ESC; VHD II EORP; SUPER; GEREMI; SPICE, CANTOS; ELIXA, SPIHF-204.

 

Član uredništva časopisa:

International Journal of the Cardiovascular Academy; Ecardiology, MJMS-Macedonian Journal of Medical Sciences; Zvezdara Clinic Proceedings časopisa , Srce i krvni sudovi (zvanični časopis Udruženja kardiologa Srbije).                    

Autor preko 150 stručnih i naučnih radova sa kumulativnim IF 54,194 i autor 11 poglavlja u knjizi/udzbeniku kao i 1 poglavlja u medjunarodnoj monografiji.

Predavač po pozivu preko 20 puta na brojnim medjunarodnim Kongresima.

Mentor brojnih 4 studentska rada, 3 diplomska,  2 magistarskih, 4 subspecijalistička rada, kao i dve doktorske teze (u izradi).