Medicina rada

Šta podrazumeva medicina rada

Medicina rada je grana medicine koja teži da zaštiti i poboljša zdravlje radnika, sprečavanjem i kontrolom profesionalnih bolesti i povreda na radu, da eliminiše profesionalne rizike, razvije i unapredi zaštitu na radu. Bavi se stanjima i bolestima uzrokovanim štetnim činiocima na radnom mestu, ili činiocima iz životne sredine, koji mogu biti fizičke (temperatura, vlaga, strujanje vazduha, povišen ili smanjen atmosferski pritisak, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, buka, vibracije, mehanička energija i dr.), hemijske (metali, organski rastvarači, gasovi, pesticidi, plastične mase i dr.) ili biološke prirode (virusi, bakterije, paraziti, gljivice), kojima je osoba izložena u toku rada ili uopšteno tokom života.

Specijalističkim pregledom lekara medicine rada neophodno je od samog radnika anamnestički detaljno uzeti podatke o radu (radna anamneza), kako bi se lekar upoznao sa štetnim faktorima iz radne sredine koji mogu da dovedu do oštećenja zdravlja i budu u vezi sa ispoljenom bolešću. Pri postavljanju konačne dijagnoze neophodno je isključiti sve druge faktore koji mogu dovesti do sličnih patoloških stanja.

Pregled specijaliste medicine rada uključuje i druge specijalnosti kako bi se izdalo određeno lekarsko uverenje, i uključuje pregled oftalmologa, pregled neuropsihijatra, pregled psihologa (reakciometar – za ispitivanje prostih i složenih psihomotornih reakcija na vizuelne i auditivne draži), pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada.

Specijalistički pregled u domenu medicine rada može biti proširen dopunskom dijagnostikom (EKG, ultrazvuk, rendgen, skener, magnetna rezonanca itd.), testovima (biomarkeri) ili laboratorijskim analizama.

Svim pacijentima se odmah izlazi u susret i svi tretmani se zakazuju odmah, bez čekanja i redova.

Učešće službe medicine rada obavezno je u oblasti ocenjivanja radne sposobnosti u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti i povreda na radu u dva slučaja. Prvi, u lekarskim komisijama koje ocenjuju opravdanost privremene sprečenosti za rad, i drugi, u pripremi obolelog radnika za ocenu radne sposobnosti pred komisijom veštaka penzijskog i invalidskog osiguranja.

Služba medicine rada učestvuje i u proceduri profesionalne orijentacije. Obuhvata veliki raspon pregleda: prethodne i periodične preglede radnika na radnim mestima sa povišenim rizikom, preglede vida za zaposlene na radnim mestima sa ekranom, ciljane preglede vida zaposlenih, lekarske preglede vozača amatera za vozačku dozvolu (kategorije A i B), lekarske preglede vozača profesionalaca za vozačku dozvolu (kategorije A,B, C, D, E), zdravstvene preglede pomoraca, vazduhoplovno-medicinske preglede, preglede radi izdavanja lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim čamcem, za držanje i nošenje oružja, za zaposlenje.

Prethodni i periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povišenim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2007 i 93/2008): radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke, radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija, radna mesta na visini, radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi…), radna mesta sa srednje teškim ili teškim fizičkim radom, radna mesta sa hemijskim štetnostima, radna mesta sa nejonizujićim zračenjem, radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima.

Zakažite termin pregleda!

Zakazivanje pregleda kod naših doktora